آدرس: تهران، خیابان مطهری، ابتدای مفتح شمالی، خیابان مرزبان نامه، پلاک ۱۲، واحد اول جنوبی